Projekt „Support Life“ - Implementacija zdravstveno-socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju

na Programskom području Vukovarsko-srijemske županije i Okruga Mačva, ugovoren je u okviru

II. poziva Interreg IPA CBC Croatia – Serbia 2014-2020.

 

Glavni cilj  projekta je podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim, palijativnim bolesnicima i osobama s invaliditetom kroz nastavak rada mobilnih timova u VSŽ, razvoj palijativne skrbi,  zdravstvenih i socijalnih usluga u Programskom području Okruga Mačva.

 

Aktivnosti projekta uključuju mobilne timove sa zdravstveno socijalnim uslugama koji će pružati usluge u ruralnim područjima VSŽ i Okruga Mačva, rekonstrukciju i adaptaciju odjela za palijativno zbrinjavanje osoba u terminalnim fazama bolesti u Domu za starije i nemoćne Ilok.

 

Projekt će osigurati edukacije za 100 osoba u Programskom području a cilj je  unaprijediti osnovne vještine i kvalitete zdravstveno socijalnih radnika kroz kontinuirano usavršavanje u svrhu podizanja kvalitete u pružanju usluga.

 

Projekt je nastavak i proširenje prethodnog uspješno implementiranog  projekta Take Care! u kojem smo prepoznali potrebe korisnika na terenu, ostvarili suradnju postojećih partnera i proširili mrežu novih partnera radi poboljšanja mehanizma pružanja usluga kroz prijenos znanja i iskustva a sve s ciljem zbrinjavanja najosjetljivijih skupina - teško bolesnih pacijenata i njihovih obitelji koji se suočavaju s teškim i neizlječivim bolestima. 

 

Novo partnerstvo i nastavak dobre prakse u ovom projektu proširit će mrežu institucija uključenih u

pružanje palijativne  skrbi  i biti međusobno povezane kako bi pružile dodatnu sigurnost palijativnim pacijentima u ruralnim područjima.

 

Ukupna vrijednost projekta: € 992 437.99

 

Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca (1.5.2019.-30.4.2021.)

 

Uz vodećeg partnera na projektu   „Bubamara“ Udruga osoba sa invaliditetom partneri na projektu su još i Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, Dom zdravlja “Dr. Draga Ljočić” Šabac i Caritas Šabac.

 

 

The project "Support Life" - Implementation of health-social services for vulnerable groups in the area of Vukovar-Srijem County and the Mačva District was contracted under 2. call of Interreg IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020.

 

The main aim of the project is to provide accessibility and quality of health and social services for older, helpless, palliative patients and people with disabilities through the continuation of mobile teams in the VSC, the development of palliative care of health and social services in the Program Area of the Mačva District.

 

The activities of the project include mobile teams with health and social services that will provide services in the rural areas of the VSC and the Mačva County, the reconstruction and adaptation of the department for palliative care for people at terminal stages of illness at the Home Ilok. 

 

The project will provide education for 100 people in the Program area and the goal is to improve the basic skills and qualities of health and social workers through continuous improvement in order to raise quality in the providing services.

 

The project is a continuation and expansion of the previous successfully implemented project Take Care! in which we recognized the needs of the users in the field, established the cooperation of existing partners and expanded the network of new partners in order to improve the mechanism of providing services through the transfer of knowledge and experience with the aim of taking care of the most vulnerable groups - seriously ill patients and their families who are facing severe and incurable diseases.

 

The new partnership and continuation of good practice in this project will expand the network of institutions involved in providing palliative care and be interconnected to provide additional safety to palliative patients in rural areas.

 

Total value of the project: € 992 437.99

 

Total duration of the project: 24 months (1.5.2019.-30.4.2021.)

 

Along with the lead partner- „Bubamara“ Association of people with disabilities, the project partners are also the Home for the Elderly and Infirm People Ilok, Health Center "Dr. Draga Ljocic" Šabac and Caritas Šabac.