PROGRAM PROJEKTA:   Interreg – IPA CBC, Croatia- Serbia

NAZIV PROJEKTA:   Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups

KRATAK OPIS PROJEKTA:   Glavni cilj projekta jeste podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i

socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom kroz razvoj

palijativne skrbi i socijalnih usluga.

Projekt se temelji na integriranome modelu skrbi, odnosno međusektorskoj suradnji koja potiče

sveobuhvatnu intervenciju i zbrinjavanje najosjetljivijih skupina u društvu

 

PROJEKTNI PRIJEDLOG IMA NAMJERU:

a) razviti zdravstvene i socijalne pristupačne i kvalitetne usluge

    (1 mobilni tim za osobe s invaliditetom, 1 mobilni tim za starije i nemoćne osobe,

    1 bolnički odjel za palijativnu skrb);

b) osigurati profesionalnu edukaciju (za 40 zdravstvenih i socijalnih radnika)

    u svrhu podizanja kvalitete u pružanju usluga;

c) razviti mrežu prekogranične suradnje kako bi se uvele inovativne usluge,

    te razmijenila iskustva i znanja;

d) razviti među-institucijsku suradnju županijskih zdravstvenih ustanova;

e) unaprijediti među-sektorsku suradnju u svrhu razvoja usluga i razvojne strategije.

Nositelj projekta: „Bubamara“, Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Partneri na projektu:  Opšta bolnica Sremska Mitrovica,

Dom za starije i nemoćne osobe Ilok,

Caritas Sveta Anastazija Sremska Mitrovica,

Regionalna razvojna agencija Srem

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  € 921 709.48 

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA: 20 mjeseci

PROJECT PROGRAM:   Interreg – IPA CBC, Croatia- Serbia

PROJECT NAME:  Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups

 

PROJECT DESCRIPTION:   The main aim of the project is to raise the availability and the quality of health

and social services designed for older people, helpless and persons with disabilities,

through the palliative care and social services development.

Project is based on the integrated care model, respectively cross-sectoral cooperation that

promotes comprehensive intervention and the management of the most vulnerable groups in society.

THE PROJECT PROPOSAL IS DESIGNED TO:

a) develop health and social available and high-quality services

    (1 mobile team for persons with disabilities, 1 mobile team for older and helpless persons,

    1 palliative care hospital ward);

b) to ensure professional education (40 health and social workers) in order to raise quality in

    providing services;

c) to develop the network of cross-border cooperation to implement innovative services and exchange                experiences and knowledge;

d) to develop inter-institutional cooperation of the health institution in the county;

e) to improve intersectoral cooperation for the service development and the development strategy purpose

Project lead partner: „Bubamara“, Association of people with disabilities

Project partners:  Regional hospital Sremska Mitrovica,

Home for elerlypeople Ilok,

Caritas Saint Anastasia Sremska Mitrovica,

Regional development agencySrem

 

TOTAL PROJECT VALUE:  € 921 709.48 

TOTAL DURATION OF THE PROJECT: 20 month