VINKOVCI

02.06.2017., u Vinkovcima potpisana su

prva dva ugovora od ukupno 24 projekta

odabranih u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga na programu Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija 2014 – 2020

te još jedan projekt iz programa

Interreg IPA prekogranične suradnje

Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

2014 – 2020.

 
 

Uz ravnateljicu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i čelnicu Upravljačkog tijela

gđu Stellu Arneri, ugovor o bespovratnim sredstvima EU-a u vrijednosti od 785.677,94 eura

za projekt ViCTour potpisao je g. Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije,

dok je ugovore za projekt Take Care! u vrijednosti od 921 709.48 eura i

PALL NET u vrijednosti od 660.425,55 EURA bespovratnih sredstava EU-a potpisao Tomislav Velić, direktor Udruge osoba s invaliditetom “Bubamara” iz Vinkovaca.

 

Projekt Take Care! ima u cilju unaprijediti kvalitetu skrbi za nemoćne, starije i osobe sa invaliditetom razvijanjem palijativne službe za njegu i komplementarnih socijalnih usluga te poboljšati mehanizma pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga putem zajedničkih programa umrežavanja i treninga.

Projekt će trajati 20 mjeseci i uz vodećeg partnera, projekt će provoditi projektni partneri Opšta bolnica SremskaMitrovica, Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, Caritas “Sv. Anastazija” SremskaMitrovica, Regionalna razvojna agencija Srem (RS).

VINKOVCI

 

On the 2nd of June 2017. there were 2 of 24 projects contracts signed, chosen within the 1. call for

proposals in the Interreg IPA cross-border program Croatia- Serbia 2014. – 2020. and the cross-border program Croatia – Bosnia and Herzegovina, Montenegro 2014. – 2020.

Together with the director of the Agency for regional development of the Republic of Croatia and the head of the Governing Body Mrs. Stella Arneri, the EU grant agreement with a value 785.677,94 euros for the

ViCTour project was signed by Mr. Božo Galić, the County Prefect of the VSC, while the grant agreement for the Take Care! project, with a value of 921 709.48 euros and PALL NET project, with a value of

660.425,55 euros were signed by Tomislav Velić, the president of the „Bubamara Association of people with disabilities“ from Vinkovci.

The Take Care! project aims to improve the quality of care for helpless, older people and persons with disabilities by establishing the palliative service for care and complementary social services. Also, the aim is to improve the mechanisms of the medical and social services through networking and vocational training. The project will last for 20 months and, except the lead partner, will be implemented by

General Hospital Sremska Mitrovica, a retirement home from Ilok, Caritas St. Anastasia From

Sremska Mitrovica and the Regional development agency Srem.

SREMSKA MITROVICA

Sastanak projektnih partnera u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – Srbija, „Take Care - Developing and improving health and socialservices for vulnerable groups“ održan je 10.8.2017. u prostorijama Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Osim projektnog tima Bubamare sastanku su nazočili predstavnici partnera Dom Ilok, Caritas SremskaMitrovica, Regionalna razvojna agencija Srem te predstavnici Opšte bolnice SremskaMitrovica. Raspravljalo se o provedbi projekta Take Care! i uspostavi palijativne skrbi za starije, nemoćne i osobe s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi i socijalnih usluga.

 

SREMSKA MITROVICA

 

„Take Care - Developing and improving health and socialservices for vulnerable groups“ project partners held a meeting on 10th of August 2017. in the Regional Hospital Sremska Mitrovica.

Together with „Bubamara“ project team, the prepresentatives of  Retirement home from Ilok,

Caritas St. Anastasia From Sremska Mitrovica and the Regional development agency Srem also attended

the meeting.

The implementation of the project Take Care! was discussed, toghether with the establishment of the palliative care for older people, helpless and persons with disabilities through the development of the palliative care and the social services.

ZAGREB

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine C E P A M E T i Zagrebački institut za kulturu zdravlja organizirali su  poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE na kojem je sudjelovalo 40 medicinskih djelatnika svih projektnih partnera koji će provoditi usluge palijativne skrbi u mobilnim timovima

za potrebe projekta  Take Care!

Developing and improving health and social services for vulnerable groups.

 

Tečaj se održao u dva termina 8.-10.2017 – 22.-24.2017. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4. Voditelji prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med. i prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.

Jedan od osnovnih obilježja palijativne medicine je  rad u multidisciplinarnom timu a cjelokupna organizacija tečaja temelji se na edukaciji o radu u timu koristeći u velikoj mjeri metode iskustvenog učenja

(igranja uloga, simulirane pacijente, video prikaze i sl.)

Tečajem su obuhvaćena osnovna obilježja palijativne medicine, tj suvremeno definiranje palijativne medicine, povijesni razvoj palijativne medicine, organizacijski oblici u palijativnoj medicini, bioetički i zakonodavni okviri palijativne medicine, evaluacija rada u palijativnoj medicini te troškovi liječenja i osiguranje u palijativnoj medicini.

Polaznici su stekli znanja o načinima planiranja potreba za palijativnom medicinom,  znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju, te vodećim psihološkim problemima u palijativnoj medicini.

Poseban je naglasak stavljen i na liječenje totalne boli različitim terapijskim opcijama.

ZAGREB

School of medicine, University of Zagreb

The Center for palliative medicine, medicine ethics and communication skills C E P A M E T and

Zagreb Institute for the health culture organized the postgraduate course of permanent medical education

of the 1. category, The basics of the palliative medicine, which was attended by medicine workers from all the project partners, who will provide the palliative care services in mobile teams, for the needs of project Take Care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups.

One of the most important characteristics of the palliative medicine is multidisciplinary teamwork. The whole course is based on work in teams and it uses the experience learning (Role playing, simulating patients, videos, etc.).

The themes covered are: Contemporary palliative medicine, The history of palliative medicine,

Organizational forms in palliative medicine, Bioethical and legal frames of the palliative medicine,

Evaluation of work in palliative medicine and The costs of the treatment and the insurance in palliative medicine.

The attendantsgained the knowledge about the planning the needs for palliative medicine, the psychological reactions to incurable disease, the important characteristics of the patient – doctor relationship and the relationships between the team members and announcing the bad news and the period of mourning, but also about the leading psychological problems in palliative medicine with a special accent of pain treatment and different therapeutic options.

2. Partnerski sastanak, Ilok  7.12.2017.

U sklopu projekta Take care! Developing and improving health and socialservices for vulnerable groups, Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija održan je sastanak Lead partnera Udruga Bubamara  i partnera na projektu: Dom za starije i nemoćne Ilok, Opšta bolnica SremskaMitrovica i Caritas sv. Anastazija SremskaMitrovicau prostorijama Doma za starije i nemoćne Ilok.

 

2. Partnerski sastanak, Ilok  7.12.2017.

U sklopu projekta Take care! Developing and improving health and socialservices for vulnerable groups, Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija održan je sastanak Lead partnera Udruga Bubamara  i partnera na projektu: Dom za starije i nemoćne Ilok, Opšta bolnica SremskaMitrovica i Caritas sv. Anastazija SremskaMitrovicau prostorijama Doma za starije i nemoćne Ilok.

Raspravljalo se o prvom izvještaju za prvo razdoblje i poteškoćama s kojima su se partneri susretalii o početku  implementacije zdravstvene  i socijalne usluge mobilnih timova koji kreću sa svojim radom 15.12.2017.

ILOK

In line with project „ Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups, Interreg IPA CBC Croatia-Serbia, meeting was held between Lead partner Bubamara and project partners: Home for elderly and helpless Ilok, General hospital Sremska Mitrovica and Caritas sv. Anastasia Sremska Mitrovica in the premises of Home for elderly and helpless Ilok.

In the meeting was discussed about the first report for first period ,difficulties with which the partners have faced and the beginning of implementation of health and social services of mobile palliative teams who move  to work on 15th December, 2017.

 

Radionica 29.12-30.12.2017

Nakon završetka prvih partnerskih izvješća korisnika Prvog poziva na dostavu prijedloga Programa IPA CBC Hrvatska - Srbija 2014-2020, Upravljačko tijelo  i  Zajedničko tajništvo  organizirali su dvije radionice koje pokrivaju teme izvještavanja o EMS-u, javnoj nabavi i reviziji. Prva radionica održana je 29. studenoga u Gradskoj vijećnici Subotica, a druga održana 30. 11. 2017. u Hotelu Art u Slavonskom Brodu.Lead partner Bubamara i  Dom za starije i nemoćne Ilok sudjelovali su na radionici u S.Brodu dok su RRA Srem, Caritas sv. Anastazija SremskaMitrovica i Opšta bolnica SremskaMitrovica sudjelovali na radionici u Subotici.

Imajući u vidu važnost javne nabave u Interreg projektima s jedne strane i mnoge pogreške koje se javljaju u javnoj nabavi, s druge strane, članovi JS, MA i FLC (iz Srbije i Hrvatske) vodili su radionice kao interaktivne sesije u kojima su savjeti i trikovi, uobičajene pogreške i primjeri dobre i loše prakse. Oko 50 sudionika u svakoj radionici podijelilo je svoja praktična iskustva, ne samo iz Programa Hrvatska - Srbija, već i iz drugih programa, što su radionice učinile korisnijim. Oslanjajući se na aktivno sudjelovanje sudionika, radionice su pomogle u razjašnjavanju nedoumica u postupcima javne nabave i odgovorili su na mnoga pitanja o pitanjima izvješćivanja o eMS.

Following the ending of first partner reports from beneficiaries of the 1st Call for Proposals of the Interreg IPA CBC Programme Croatia – Serbia 2014-2020, the Managing Authority and Joint Secretariat organized two workshops covering topics of eMS reporting, public procurement and auditfindings. The first work shop was held in City Hall Subotica on 29th November, while the second was held in Hotel Artin Slavonski Brod on the 30th November 2017.

Having in mind the importance of public procurement in Interreg projects on one side and many errors which occur in public procurement on the other, members of the JS, MA and FLC (both from Serbia and Croatia) conducted the works hops as interactive sessions in which tips and tricks, common mistakes and examples of good and bad practices were presented. Around 50 participants at each works hops hared their own practical experiences, not only from the Croatia – Serbia Programme but from other programmes as well, which made the sessions more useful. Drawing upon the active involvement of participants, the works hops helped in clarifying doubts on public procurement procedures and answered many questions on eMS reporting issues.

Ilok

POSUDIONICA ORTOPEDSKIH I MEDICINSKIH POMAGALA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

U SKLOPU PROJEKTA TAKE CARE! INTERREG IPA CBC 2014-2020, PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA

 

Dom za starije i nemoćne osobe Ilok pruža uslugu posudbe ortopedskih i medicinskih pomagala

koja se nalazi u prostoru Doma na adresi Sofija 2, Ilok.

Potrebna pomagala će se moći posuditi radnim danima od 8-10 sati temeljem potvrde obiteljskih liječnika.
Pomagala koja će biti dostupna u posudionici:
Bolnički kreveti sa trapezom
Invalidska kolica
Antidekubitalni madraci
Nepropusna platna

 

Više informacija možete dobiti na mail: domilok@gmail.com
i na kontakt telefon broj: 091/7329-300.

 

 

 

 

Orthopedic/medical supplies and equipment can be borrowed in Home for elderly and helpless people

Ilok in project Take Care! Interreg IPA CBC 2014-2020, Cross-border Cooperation Programme

Croatia-Serbia.

Home for elderly and helpless people Ilok provides services of borrowing orthopedic/medical supplies and equipment, located in the premises of the Home for elderly, Sofia 2, Ilok. 

The required supplies will be available from 8 am to 10 pm weekly, based on a medical certificate. 

Equipment that will be available:
- Hospital beds 
- Wheelchair for PwDs
- Antidecubal mattresses
- bedsheets 


You can get more information by email at: domilok@gmail.com
and contact phone number: 091 / 7329-300.

POČETAK RADA MOBILNIH TIMOVA

 

15.12.2017. krenuli smo sa provedbom projektnih aktivnosti  mobilnih palijativnih timova na području Hrvatske i Srbije. Educirano je i zaposleno je 28 zdravstveno/socijalnih radnika kojima je zadatak  

provoditi zdravstveno/socijalne usluge u mobilnim timovima za osobe s invaliditetom,

starije i nemoćne osobe i kronične bolesnike. Provode ih Bubamara, udruga osoba s invaliditetom,

Dom za starije i nemoćne Ilok i Caritas Sv. Anastazija Sremska Mitrovica.  

U svom sastavu mobilni timovi imaju: socijalne radnike, fizioterapeute, psihijatre, medicinske sestre, njegovateljice i kućnog majstora.
Bolnički odjel za palijativnu skrb smješten je u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica  te je u potpunosti opremljen i spreman za prijem palijativnih bolesnika. 
Glavni cilj projekta jeste podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi i socijalnih usluga. Projekt se temelji na integriranome modelu skrbi, odnosno međusektorskoj suradnji koja potiče sveobuhvatnu intervenciju i zbrinjavanje najosjetljivijih skupina u društvu.
Aktivnosti će obuhvatiti 800 korisnika  na programskom području Hrvatske i Srbije.

 

 

 

We started with the implementation of project activities provided by mobile palliative teams in

Croatia and Serbia. 28 health and social workers, whose task is to provide  social/health care services  

in mobile teams for people with disabilities, elderly and helpless people and chronic patients were

educated and employed.

Implementation  of the project is realised by Bubamara, Association of people with disabilities Vinkovci, Home for elderly people Ilok and Caritas Sremska Mitrovica. There are: social workers, physiotherapists, psychiatrists, mobile team nurses and  hausekeepers in mobile teams.
Hospital palliative care department is located in General hospital Sremska Mitrovica and it is fully equipped and ready for palliative patiens reception. 
Main aim of the project is to increase access and quality of health/social services for people with disabilities, eldery and hepless people through development of palliative care and social services. 
The project is based on an integrated model of care, cross-sector cooperation which encourages a comprehensive intervention and taking care of the most vulnerable groups in society.
The activities will include 800 users in the program area of Croatia and Serbia.   

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Opšta bolnica Sremska Mitrovica je partner na projetku  „Take care“ – Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične suradnje

Hrvatska – Srbija 2014-2020.

 

Pred drugi projektni izvještaj o dosadašnjim aktivnostima i implementaciji  projekta u odjeljenju za palijativno zbrinjavanje, Opštu bolnicu Sremska Mitrovicu 12. 3. 2018. posjetili su  pokrajinski sekretar za zdravstvo Vlade AP Vojvodine drc.dr. Zoran Gojković, pomoćnik sekretara za zdravstvo dr. Snežana Bojanić, predsjednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, načelnik Uprave za zdravstvo Vojislav Mirnić i direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić.

Nakon obilaska novog odjela  za palijativno zbrinjavanje i terminalna stanja, u izjavi za medije, pokrajinski sekretar doc.dr Zoran Gojković, podsjetio  je, da je 15.06.2017. godine počela realizacija ovog važnog projekta sa ciljem ostvarenja zdravstveno-socijalne uloge u društvenim grupama kojima treba pomoć. Sekretar Gojković je dodao, da je u cilju predfinanciranja projektnih aktivnosti, Opštoj  bolnici Sremska Mitrovica prošle godine od strane Razvojnog fonda AP Vojvodine odobren kratkoročni kredit  u iznosu od 25.000.000,00 dinara, a krajem 2017. godine,  bespovratna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za financije, a namijenjenih za potrebe učešća u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta.

Za potrebe teško oboljelih, adaptirano je šest bolničkih soba u koje je smješteno 12 specijalnih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata sa svom neophodnom pratećom opremom i zaposleno 10 zdravstvenih radnika. Otvaranje ovog odjeljenja ima veliki značaj i za pacijente i za njihove porodice, jer pored zdravstvene, ima i psihološku, socijalnu i duhovnu potporu. Za pacijente Sremskog okruga ovo je veoma značajna investicija, jer u Vojvodini još samo tri bolnice imaju odjeljenje palijativne njege- to su Kikinda, Sombor i Zrenjanin“- naglasio je pokrajinski sekretar za zdravstvo.
Najčešće je riječ o pacijentima  koji boluju od malignih oboljenja, te kroničnih progresivnih bolesti respiratornog trakta, kroničnih  neuroloških oboljenja, itd. Od početka rada odjeljenja (15. 12.2017) sa današnjim danom, zbrinuto je  ukupno 105 pacijenata. 
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, u sljedećem periodu implementacije Projekta Take Care! biti će u mogućnosti pružiti efikasnu uslugu u odjelu palijativnog zbrinjavanja pacijenata sve do 14.02.2019. god. kada je predviđen završetak Projekta.

 

 

 

 

 

General Hospital Sremska Mitrovica is a partner on the project „Take care “– developing and improving health and social services for vulnerable groups within the INTERREG IPA cross border program Croatia – Serbia 2014-2020.
Before the second project report on past activities and project implementation in the palliative care department, Sremska Mitrovica General Hospital, on 12 March 2018. was visited by Provincial Secretary for Health of the Government of the AP Vojvodina doc.dr. Zoran Gojković, Assistant Secretary for Health dr. Snežana Bojanić, President of the Assembly of the City of Sremska Mitrovica Tomislav Janković, Head of the Health Administration Vojislav Mirnić and Director of the Regional Development Agency Srem Milan Mirić.
After visiting the new department for palliative care and terminal conditions, the provincial secretary,

Dr. Zoran Gojkovic, in a statement for the media recalled that on June 15, 2017. the realization of this important project started, in order to achieve a health and social role in the social groups in need of help. Secretary Gojkovic added that in order to pre-finance project activities, last year, the General Hospital Sremska Mitrovica was approved the short-term loan in the amount of 25,000,000.00 dinars by the Development Fund of AP Vojvodina, and at the end of 2017., grants in the amount of 4,000 .000.00 dinars by the Provincial Secretariat for Finance, and intended for participation in the co-financing activities from the Project.
For the needs of the severely ill, six hospital rooms were adapted to accommodate 12 special beds for the palliative care with all the necessary accompanying equipment. Also, 10 health workers were employed.
„The opening of this department is of great importance for both patients and their families, because besides the health, there is also psychological, social and spiritual support.

For patients in the Srem district this is a very important investment, because in Vojvodina only three hospitals have a palliative care unit, these are Kikinda, Sombor and Zrenjanin "- emphasized the provincial secretary for health.
The most common are patients with malignant diseases, respiratory tract chronic progressive diseases, chronic neurological diseases, etc. A total of 105 patients were taken care of since the beginning of the department's work (15.12.2017.) to today.
In the next implementation period of the „Take Care“project, General Hospital Sremska Mitrovica will be able to provide an effective service in the palliative care department of patients until 14.02.2019., when the completion of the project is foreseen.

 

Take Care!  PROJEKT PREDSTAVLJEN NA „ORIONU“

U sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, Europskog tjedna, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na vinkovačkom trgu „Orion“, u petak 11.05.2018. godine, Lead partner „Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom predstavila je projekt Take Care! široj javnosti te informirala građane o partnerima, aktivnostima, ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima projekta. 

 

U sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, Europskog tjedna, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na vinkovačkom trgu „Orion“, u petak 11.05.2018. godine, Lead partner „Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom predstavila je projekt Take Care! široj javnosti te informirala građane o partnerima, aktivnostima, ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima projekta.

Uz podjelu projektnih letaka s osnovnim informacijama i ciljevima Programa i projekta pozvani su građani da svoj doprinos daju uključivanjem osoba s invaliditetom i starih, nemoćnih i općenito ranjivih skupina u projektne aktivnosti, obzirom na rastući broj upravo pripadnika ovih skupina u društvu.
 

Projekt Take Care!  predstavljen je široj javnosti i putem direktnog prijenosa na Radio Vinkovcima, kao i izvještaja prikazanog na Vinkovačkoj plavoj televiziji u sklopu Dnevnika 11.05.2018.

 

 

 

 

As part of the EU Open Days, the European Week, organized by the Ministry of Regional Development and EU Funds at the Orion Square Vinkovci, on Friday, May 11th 2018., the Lead Partner "Bubamara"

Association of people with disabilities,  presented the Take Care! project to the general public

and informed citizens about partners, activities, target groups and users of the project.

Along with the distribution of project flyers with the basic information and objectives of the Program

and the project, citizens were invited to pass their contribution to the inclusion of persons with disabilities

and old, infirm and generally vulnerable groups in project activities, given the growing number of members

of these groups in society.
 

The Take Care! project was presented to the general public and through a direct broadcast on Radio Vinkovci, as well as the reports on Vinkovačka plava televizija under the Daily news 11.05.2018.
 

ILOK

 

Osoblje mobilnih timova Doma za starije i nemoćne osobe Ilok redovito odlazi u posjete korisnicima

projekta Take Care! pružajući socijalne i zdravstvene usluge osobama starije životne dobi,

kroničnim bolesnicima i osobama sa invaliditetom.

Projektom je obuhvaćeno više od 200 osoba u potrebi.

 

 

 

The Mobile Teams from Home Ilok for the Elderly and Infirm People regularly visits the project's beneficiary

of „Take Care!“ ensuring the availability of palliative care, providing social and health services  based

on the patiens needs to older patients , chronic patients and people with disabilities.

The project includes more than 200 people in need.
 

3. partnerski sastanak,

6.7.2018.  Vinkovci

U prostorijama Bubamare održan je  treći partnerski sastanak. Na sastanku su sudjelovali  uz Lead partnera predstavnici  Doma za starije i nemoćne Ilok  te predstavnici Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

 

U prostorijama Bubamare održan je  treći partnerski sastanak. Na sastanku su sudjelovali  uz Lead partnera predstavnici  Doma za starije i nemoćne Ilok  te predstavnici Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Tema sastanka  je bila provedba  zdravstveno/socijalnih usluga na programskom području, napredak te  problemi na koje nailaze partneri u obavljanju usluga i aktivnosti projekta.

 

 

3rd Partnership meeting, July 6, 2018. Vinkovci

 

In Bubamara a third partner meeting was held. The meeting was attended by the Lead partner representatives, the representatives of  Home Ilok for the elderly and infirm and the representatives of the General Hospital of Sremska Mitrovica. The topic of the meeting was the implementation of health / social services in the program area, the progress and problems faced by partners in the provision of services and project activities.

Ilok  1.10.2018.

Dana 01.listopada 2018.god. u ustanovi

„Dom Ilok“ obilježili smo Međunarodni dan starijih osoba te u sklopu tog događaja

održali prezentaciju projekta "Take Care!"

sa Lead partnerima, Udruga osoba sa invaliditetom „Bubamara“,Vinkovci i

partnerima Opšta bolnica Sremska Mitrovica.

 

Kroz projekt „Take Care!“ i razne druge projekte promiče se zdravo i aktivno starenje ne samo za korisnike ustanove „Dom Ilok“ nego za sve starije osobe s područja Grada Iloka i cijele vukovarsko-srijemske županije. U želji da poboljšamo kvalitetu života naših starijih osoba nastaviti ćemo raditi kvalitetne projekte, educirati djelatnike te održavati standard usluga.

 

Zahvaljujemo svima na podršci koju nam pružate!

 

 

 

 

On the 1st October 2018. at the institution „Dom Ilok“ celebrated the International Day of the Elderly and within this event we held the presentation of the project "Take care!" with our Lead partners „Bubmara“ Association of people with disabilities,Vinkovci and the General hospital Sremska Mitrovica. 

 

Through the project „Take Care!“ and various projects we promote healthy and active aging not only for the users of the institution „Dom Ilok“ but also for the elderly in the area of ​​the City Ilok and the VSC area. In the desire to improve the quality of life of our elderly people, we will continue to work on quality projects, educating our employees and maintaining the current standard!

 

Thank you all for supporting us!

SREMSKA MITROVICA

 

Dana 02. listopda 2018. je „Opšta bolnica Sremska Mitrovica“ bila domaćin projektnom događaju koji je imao cilj ukazati sve dosadašnje aktivnosti koje doprinose značaju, potrebi zbrinjavanja i njegu pacijenata koji boluju od teških i neizlječivih bolesti sa ciljem najboljih mogućih uslova u pružanju usluga pacijentima u posljednjim fazama bolesti u bolničkim uslovima.

 

    Opšta bolnica Sremska Mitrovica je potpisnik Ugovora o partnerstvu za provođenje

Projekta „Take Care!“ („Brini se) – Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.,

a u današnjoj posjeti bili su predstavnici drugih projektnih partnera.

Lead partner - Udruga „Bubamara“ iz Vinkovaca i „Doma Ilok“ za stare i nemoćne, kao i predstavnici Grada Sremska Mitrovica i RRA „Srem“ Ruma. 

Direktor mitrovačke bolnice dr Živko Vrcelj, pozdravljajući prisutne je rekao da, ministrica za Eurointegraciju

u Vladi, Jadranka Joksimivić koja je najavila svoj dolazak, zbog neodložnih obaveza ipak nije bila u mogućnosti biti prisutna na događaju.

Bolnica kao i partneri izuzetno cijene podršku resornog ministarstva i ministarstva zdravstva u nadi da će

ovaj projekt opstati i u budućnosti.

„Ukupan budžet Projekta za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica iznosi 309.024,00 eura, od čega je

85% finansirano iz europskih fondova, a 15% finasira sama bolnica.

U cilju predfinansiranja projektnih aktivnosti, bolnici je prošle godine od strane Razvojnog fonda

AP Vojvodine odobren kratkoročni kredit u iznosu od 25.000.000,00 dinara.

Opštoj bolnici Sremska Mitrovica dodeljena su, krajem 2017. godine, bespovratna sredstva u iznosu

od 4.000.000,00 dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za financije, a namijenjenih za potrebe učešća u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta „Take Care!“. Implementacijom Projekta „Take Care!“ („Brini se!“ )

Opšta bolnica Sremska Mitrovica“  značajno podiže kvalitetu bolničkih usluga u delju palijativnog zbrinjavanja i njege.“- rekao je za medije dr Vrcelj i dodao da smo kao narod sve starija populacija sa brojnim oboljenjima naročito neurološke i kardiovaskularne prirode.

Sve je više oboljelih koji ne mogu bez stalne stručne zdravstvene pomoći, te je opravdanost ovog projekta itekako vidljiva – postotak iskorištenosti  posteljnog fonda za ovaj period je na izuzetno visokoj razini od 88,33%, te smo tako riješili jedan ogroman društveno-socijalni problem i podigli zdravstvenu zaštitu na jedan novi i veći nivo.

Načelnica Internističkog sektora Dr Biljana Teodorović upoznala je sve prisutne o načinu funkcioniranja ovog novoformiranog odjeljenja i iznijela podatke o neočekivano visokom postotku iskorištenosti postelja i broj bolesnika koji borave u odjeljenju, te o uloženom trudu svih partnera kako bi postigli mogućnost pružanja maksimalno kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i njegu bolesnika.

Program suradnje sa obiteljima bolesnika je nešto sasvim novo,a zasniva se na principima palijativnog liječenja. Nadamo se da ćemo uspjeti održavati ovako visok nivo zdravstvene e zaštite na zadovoljstvo korisnika.

Anđelka Krstić, Projekt manager -  Lead partnera, Udruga „Bubamara“ Vinkovci izrazila je zadovoljstvo današnjom posjetom i pohvalila rad odjeljenja, napomenuvši da je projekt protekao u najboljem redu i da su sve aktivnosti odrađene prema radnom planu.

Tomislav Janković, predsjednik skupštine Grada S.Mitrovica i koordinator u projektu navodi podatak, da je u periodu od 15.12.2017 do 31.08.2018.godine, na odjeljenju hospitalizirano 246 pacijenata i ostvareno blizu 2600 dana liječenja, te da se pacijenti i članovi obitelji pozitivno reagiraju na stručni rad u ovom odjeljenju. Također navodi kako je u ovom projektu do izražaja došao i rada menadžmenta, kao i ljekara i medicinskog osoblja. „Projekt se pokazao kao velika potreba i u narednom periodu se nadamo novim projektima na relaciji Srbija – Hrvatska, ne samo u zdravstvu, a trudit ćemo se da umrežavamo različite institucije, kao i pojedince koje žele da budu aktivni dio prekogranične suradnje“ istakao je Janković.

   On the 2nd October 2018, "Sremska Mitrovica General Hospital hosted a project event aimed at

highlighting all the activities that have contributed to the importance, the need for care and care of patients suffering from severe and incurable diseases with the best possible conditions. Providing services to patients at the last stages of the disease under hospital conditions.

The General Hospital of Sremska Mitrovica is a signatory of the partnership contract for the implementation

of the "Take Care!" Project - Development and improvement of health and social services for vulnerable social groups under the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Program Croatia - Serbia 2014-2020.

Today's visit was attended by other project partners. Lead partner - Association "Bubamara" from Vinkovci and "Doma Ilok" for elderly and infirm, as well as the representatives of the City Sremska Mitrovica and

RRA "Srem" Ruma.

The director of the Mitrovica hospital Dr. Živko Vrcelj, by welcoming the attendees, said that the Minister for European Integration in the Government, Jadranka Joksimivić, who announced her arrival, was not able to attend the event because of indispensable obligations. The hospital as well as the partners appreciate the support of the relevant ministry and the ministry of health in the faith that this project will carry on in the future.

"The total budget of the project for  Sremska Mitrovica General Hospital is 309,024.00 Euro, of which 85%

is financed from European funds, and 15% is financed by the hospital itself. For the purpose of prefinancing project activities, last year the hospital was approved by the Development Fund of AP Vojvodina a

short-term loan in the amount of RSD 25,000,000.00. At the end of 2017, Sremska Mitrovica General Hospital was awarded grants of 4.000.000,00 RDS from the Provincial Secretariat for Finance, intended for participation in the co-financing of the "Take Care!" Project.

Implementing the "Take Care!" project, the General Hospital of Sremska Mitrovica significantly increases the quality of hospital services in the field of palliative care, said Dr. Vrcelj, adding that we as a nation are an ever older population with numerous diseases, particularly neurological and cardiovascular nature.

There is a growing number of patients who can not be without constant professional health care and the justification for this project is clearly visible - the percentage of utilization of the bedding fund for this period is at an extremely high level of 88.33% , and with that result we have solved a huge social problem and raised health care to a new and higher level.

Dr Biljana Teodorović, Head of the Internal Medicine Sector, introduced all those present with the functioning of this newly formed department and presented informations on the unexpected high percentage of bed use and the number of patients living in the department, as well as on the efforts of all partners to provide the highest quality health care and patients care.

The collaboration program with the families of patients is something new and based on the principles of palliative care. We hope that we will be able to maintain such a high level of health care for our customer's satisfaction.

Anđelka Krstić, Project manager of  the Lead Partner, Association "Bubamara" Vinkovci, expressed her satisfaction with today's visit and commended the work of the department, noting that the project was in the best order and that all activities were done according to the work plan.

Tomislav Janković, President of the assembly of the City S. Mitrovica and the Project Coordinator, said that in the period from 15 December 2017 to August 31, 2016, 246 patients were hospitalized and achieved 2600 days of treatment and that the patients and family members positively respond to expert work in this department. He also states that the work of management, as well as doctors and medical staff has come to the fore in this project. "The project proved to be a great need, and in the coming period, we hope for new projects in Serbia-Croatia, not just in healthcare, and we will try to network different institutions as well as individuals who want to be an active part of cross-border cooperation," Jankovic said.

Regionalni dani fondova EU

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziralo je 13. rujna 2018. informativno-edukativni događaj "Regionalni dani fondova EU" u Vinkovcima s ciljem informiranja javnosti o korištenju fondova Europske unije.

 

Tom prigodom, Bubamara, Udruga osoba s invaliditetom je predstavila projekt „Take Care!“ i podijelila promotivne materijale zainteresiranima.

Na sajmu su sudjelovali brojni izlagači (Regionalna razvojna agencija VSŽ, Via Vinkovci, Grad Vukovar, B.a.B.e. Zagreb, Lokalna akcijska skupina Srijem, Grad Vinkovci.. itd) koji su prezentirali svoje projektne aktivnosti i uspješno korištenje sredstava iz  EU fondova.

Sajam je posjetio uz mnoge zainteresirane građane Grada Vinkovaca i  gradonačelnik Ivan Bosančić te pomoćnik ministra Regionalnog razvoja Davor Hruška.

 

 

On September 13th 2018, the Ministry of Regional Development and Funds of the European Union organized an informative-educational event "Regional Days of EU Funds" in Vinkovci with the aim of informing the public about the use of European Union funds.

On that occasion, “Bubamara” Association of people with disabilities presented the project “Take Care!” and distributed promotional material to those interested. Numerous exhibitors participated in the event (VSC Regional Development Agency, Via Vinkovci, City of Vukovar, B.a.e. Zagreb, Local Action Group in Srijem, City of Vinkovci, etc.)  which also presented their project activities and successful use of funds from EU funds.

The event  was visited by many interested citizens of the City of Vinkovci and the Mayor Ivan Bosančić with the Assistant Minister of Regional Development Davor Hruška.

VINKOVCI

 

Posjet Ministarstva regionalnog razvoja i predstavnice Europske Komisije

gđa. Kiryllo Udruzi „Bubamara“

 

U sklopu projekta „Take Care!“ koji se financira u okviru 1. poziva Interreg IPA programa
prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. dana 04.veljače 2019. godine,
Upravljačko tijelo projekta „Take Care!“ predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, te predstavnica Europske Komisije gđa. Kiryllo posjetili su

Udrugu „Bubamara“.
„On the spot“ posjet vezan za projektne aktivnosti projekta „Take Care!“ bio je iznimno
zanimljiv našim Bubamarcima, koji su svojom nazočnošću i angažmanu dodatno uljepšali
zajedničko druženje.

 

 

 

 

As part of the "Take Care!" Project funded under the 1st call of the Interreg IPA Cross-Border Cooperation Program Croatia-Serbia 2014-2020. On February 04, 2019,  MA, JS the Representatives of the

Ministry of Regional Development and European Union funds, and the representative of the European Commission, Mrs. Kiryllo visited "Bubamara" Association, Take Care!’s lead partner.

The visit was a successful one, with excellent progress showcased by beneficiaries.

In addition to presenting what was achieved on projects, this was a great opportunity to clarify any issues occurring in implementation with managers and officers of the JS and MA.

Kratki film sa aktivnostima projekta

Na kraju uspješne implementacije projekta Take care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups ugovorenog u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija  kao rezultat je nastao kratki film o glavnim aktivnostima projekta palijativne skrbi i poboljšanja kvalitete zdravstveno/socijalnih usluga u Programskom području Vukovarsko-srijemske županije i Okruga Srem.

 

A Short film about the project activities

 

At the end of a successful implementation of the project “Take care!” Developing and Improving Health

and Social Services for vulnerable groups contracted within the Interreg IPA CBC Cross-Border Cooperation Croatia - Serbia as a result, a short film was created about the main activities of the palliative care project

and the improvement of the quality of health / social services in the program area of ​​

Vukovar-Srijem County and Srem County .

VINKOVCI

 

12. veljače 2019. s početkom u 11 sati u hotelu „Admiral“ održana je završna konferencija projekta „Take care!“ Developing and improving health and social services for vulnerable groups ugovoren u sklopu

Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

 

Završna konferencija Take Care!

 

Uz projektne partnere na konferenciji prisustvovali su predstavnici Upravljačkog tijela,

Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova EU, predstavnici lokalne i regionalne samouprave

Vukovarsko srijemske županije i Okruga Srem, zaposlenici i članovi Bubamare i ostali koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj provedbi projekta.

Nakon 20 mjeseci ukupnog trajanja projekta uspješno su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti.

Za 983 korisnika usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Okrugu Srem u okviru projekta „Take Care!“ osigurana je pomoć u svakodnevnom životu te su pružene zdravstveno socijalne usluge.

Korisnici usluga u projektu „Take Care!“ su osobe s invaliditetom, kronični bolesnici, stariji i nemoćni te osobe u terminalnoj fazi bolesti.

 

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica opremljen je  Odjel za palijativno zbrinjavanje i terminalne faze bolesti, nabavljena je cjelokupna medicinska oprema potrebna za rad odjela i dva sanitetska vozila.

Adaptirano je 6 bolničkih soba gdje je smješteno 12 specijalnih bolničkih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata.

Ukupno 32 zdravstveno socijalna djelatnika  je zaposleno u okviru Take Care! projekta i formirano je  

7 mobilnih timova koji su svakodnevno pružali  zdravstveno socijalne usluge i usluge palijativne skrbi u ruralnim područjima.

Ukupno 40 zaposlenika svih partnerskih organizacija je uspješno završilo edukaciju palijativne skrbi na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu kako bi unaprijedili znanja, vještine i pružili što kvalitetniju uslugu.

Razvijena je web aplikacija Take Care! koja prati zdravstveno stanje korisnika s obje strane granice i omogućuje mobilnim timovima Vukovarsko-srijemske županije i bolničkom odjelu Opšte bolnice

Sremska Mitrovica da upravo zajedničkim umrežavanjem razmjene iskustva s ciljem poboljšanja kvalitete usluge pružanja palijativne skrbi.

 

Važnost projekta ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga, projektnih partnera i nositelja projekta kao i svih ostalih dionika koji su sudjelovali u provedbi te na taj način doprinijeli ostvarenju svih planiranih aktivnosti i ciljeva projekta.

Palijativna njega polako nalazi mjesto u našem društvu koje se sada, zahvaljujući ovom projektu, još više približilo tituli socijalno osjetljivog društva.

 

 

 

 

Final Conference “Take Care!”

 

On February 12, 2019, at 11 am in hotel "Admiral", the final conference of the project “Take care!”

Developing and improving health and social services for vulnerable groups contracted within the

Interreg IPA CBC cross-border cooperation Croatia - Serbia 2014-2020. was held.

Along with the project partners at the conference, representatives of the Managing Authority,

the Ministry of Regional Development and EU Funds, representatives of local and regional self-government

of  Vukovar-Srijem County and Srem County, employees and members of “Bubamara” Association 

and others who contributed in any way to the successful implementation of the project  attended at the conference.

After 20 months of the total duration of the project all the planned goals and activities have been successfully achieved. For  983 beneficiaries  in Vukovar-Srijem County and Okrug Srem within the project

„Take Care!“ assistance and health care services were provided in everyday life.

Beneficiaries of the project „Take Care!“ are people with disabilities, chronic patients, elderly and disabled people in the terminal stage of the disease.

 

The General Hospital of Sremska Mitrovica is equipped with a Department for palliative care and terminal phases of the disease, the complete medical equipment is provided for the operation of the department and two sanitary vehicles.

A total of 32 health and social workers are employed under the project „Take Care!“ and 7 mobile teams were formed, providing daily health care services and palliative care services in rural areas.
40 employees of all partner organizations successfully completed palliative care education at the

Schoolo of Medicine, University of  Zagreb, to improve their knowledge, skills and quality service.

 

Web application “Take Care!” was developed, which monitors the health status of beneficiaries on both sides of the border and enables the mobile teams of Vukovar-Srijem County and the

Hospital Department of  Sremska Mitrovica General Hospital to jointly exchange experiences with the aim of improving the quality of the palliative care service.

 

The importance of the project is reflected in the satisfaction of beneficiaries, project partners as well as all other stakeholders involved in the implementation and thus contributed to the realization of all planned activities and objectives of the project.

The palliative care is slowly finging its place in our society, which now, thanks to this project, is even closer to the title of  a socially sensitive society.

Projekt “Take Care!“ Developing and improving health and social services for vulnerable groups ugovoren u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020,

nominiran je za nagradu

“REGIOSTARS AWARD 2019“ – Europsku nagradu za najinovativnije regionalne projekte.

 

Projekt “Take Care!“ Developing and improving health and social services for vulnerable groups ugovoren u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020, nominiran je za nagradu “REGIOSTARS AWARD 2019“ – Europsku nagradu za najinovativnije regionalne projekte.

 

Ove godine pristiglo je 199 prijava za ovu nagradu koja svake godine potiče projekte važne za regionalni razvoj. Tema 2019. godine usredotočena je na inovativne projekte koji pomažu modernizaciju zdravstvenih usluga i uvođenje novih pristupa tom području. Nezavisni će žiri izabrati do 5 finalista po kategoriji,

koji će biti objavljeni 9. srpnja.

Nakon tog datuma, glasovi će se računati za finaliste i dobitnike nagrade REGIOSTARS 2019. Osim same nagrade, najbolji osvajaju putovanje u Bruxelles na ceremoniju dodjele koja će biti održana 9. listopada.

Sve što trebate napraviti je otvoriti link i pronaći projekt “Take Care!“ te na isti stisnuti like. Svakim lajkom pomažete osobama u nepovoljnom položaju, starim i nemoćnim te palijativnim pacijentima kojima je u okviru projekta “Take Care!“ osigurana pomoć u svakodnevnom životu. Projekti su prikazani abecednim redoslijedom, stoga se projekt Bubamare nalazi pri dnu.

 

Glasovati možete na: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ5?fbclid=IwAR23QPwiDAWnD66WJro9D-delIWE98UaBOzmjeD3uD88OaCW8NSxSZtvOwY

 

 

 

The project "Take Care!" Developing and improving health and social services for vulnerable groups contracted under Interreg IPA CBC cross-border cooperation Croatia - Serbia 2014-2020,

was nominated for the award "REGIOSTARS AWARD 2019" - European Award for the most innovative regional projects.

199 submissions arrived this year for REGIOSTARS 2019, the annual competition rewarding excellence and new approaches in regional development. The topic of 2019 focuses on innovative projects which help modernise health services and introduce new approaches to the field

The independent jury will choose up to 5 finalists per category, to be announced on 9 July. The votes casted after this date will be counted further for the finalists, competing for the REGIOSTARS 2019 public choice award

Support Take Care! project already now!

#RegioStars Awards

Take Care! projekt  dio promo kampanje koju organizira Europska komisija

i Interact.

Radi se o izradi publikacije i pokretanju izložbe povodom 30 godina Interrega u koju su uključeni najinovativniji projekti. Ponosni! 

TAKE CARE!_2020.04.jpg